REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.LEINOS.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca

 1. Tomasz Szczepański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ambiente s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański, ul. Ratowicka 6, 55-220 Miłoszyce, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 7532017364 oraz numer statystyczny REGON: 532227789,

 2. Ewa Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ambiente s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański, ul. Ratowicka 6, 55-220 Miłoszyce, której nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 8821763051 oraz numer statystyczny REGON: 532384477,

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą AMBIENTE S.C. EWA SZCZEPAŃSKA, TOMASZ SZCZEPAŃSKI, ul. Ratowicka 6, 55-220 Miłoszyce której nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 7532440401 oraz numer statystyczny REGON: 364471921, którzy prowadząc działalność gospodarczą dokonują w ramach Sklepu sprzedaży produktów.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Sprzedawcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy odszukać wpis, przy użyciu numeru NIP lub numeru REGON wskazanych powyżej, na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx lub pobrać go tutaj https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=c9847519-8305-47bc-ad16-92d2d7bee73a , https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=1d08ee7e-d92f-44b4-a1dc-75d4eb9b4319

 1. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: http://sklep.leinos.pl/;

 2. Kupujący – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;

 3. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Określone w niniejszym Regulaminie postanowienia dotyczące Konsumenta mają zastosowanie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 4. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 5. Umowa– umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;

 6. Zamówienie – zamówienie złożone przez Użytkownika, którego przedmiotem są produkty dostępne w ofercie Sklepu;

 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;

 8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu;

 9. Ustawa – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn.zm.)

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej:

 1. Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0

 2. Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0

 3. Google Chrome

 4. włączoną obsługą JavaScript

 5. włączoną obsługę plików Cookies

 1. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

 2. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą:

 1. pisemnie – na adres korespondencyjny: Ambiente s. c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański, ul. Ratowicka 6, 55-220 Miłoszyce,

 2. telefonicznie – pod numerami telefonu 608 031 784, 662268427

 3. drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: sklep@leinos.pl.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

IV a. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Informacje dotyczące produktów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (Zamówień) przez Użytkowników.

 2. Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego produktu.

 3. W przypadku, gdy produkt objęty Zamówieniem nie jest dostępny Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika.

 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

 5. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i Czech. Zamówienia należy składać w języku polskim.

 6. Użytkownik ma możliwość dokonywania Zamówień w Sklepie 24 h na dobę. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.

 7. Wszystkie sprzedawane produkty zawierają dokładny opis ich właściwości. Opis odpowiada właściwościom produktów sprzedawanych na stronach Sklepu.

IV b. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

 2. Kupujący zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza kontaktowego prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

 3. Poza sposobem złożenia Zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 i 2, Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej sklep@leinos.pl, info@leinos.pl lub info@ambiente.net.pl oraz telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonu 608 031 784. 662268427,

 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie stanowi przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca prześle Użytkownikowi informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty), z zastrzeżeniem rozdziału IVa pkt 3 Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 6. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.

 7. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. wypełnienia formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu podając dane osobowe oraz hasło;

 2. akceptacji Regulaminu.

 1. W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy bez rejestracji, Użytkownicy mają obowiązek akceptacji Regulaminu.

V. ZAPŁATA CENY

 1. Zapłata za zakupiony produkt może zostać dokonana w poniższy sposób:

1) przelewem (przedpłata) – na rachunek bankowy Sprzedawcy:

PKO BP 92 1020 5242 0000 2102 0557 5289

2) płatność za pośrednictwem systemu płatności internetowych paynow

3) przy odbiorze zakupionego produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej (za pobraniem).

 1. Kupujący dokonuje zakupu produktu zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

 2. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy w terminie 5 dni od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku wyboru sposobu płatności o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1) i 2), spowoduje jego anulowanie. Realizacja Zamówienia płatnego w sposób o którym mowa w pkt 1 pkt 1) i 2) rozpoczyna się po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu wolnego od wad i zgodnego z Umową.

 4. W celu uniknięcia wątpliwości, ustala się, iż przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, następuje:

1) w przypadku sposobu płatności, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) – w chwili uznania konta bankowego Sprzedawcy,

2) w przypadku sposobu płatności, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) – w chwili przekazania środków do dyspozycji Sprzedawcy przez system paynow,

3) w przypadku sposobu płatności, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3) - w chwili wydania towaru kurierowi.

 1. Kupujący wyraża zgodę na dostarczanie przez Sprzedawcę faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Zamówieniu. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail."

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

VI a. Postanowienia ogólne

 1. Reklamacje mogą być składane osobiście - ul. Ratowicka 6, 55-220 Miłoszyce, pisemnie na adres ul. Ratowicka 6, 55-220 Miłoszyce, telefonicznie pod numerem telefonu 608 031 784, lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@leinos.pl. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

 3. przedmiot reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady

 4. wskazanie żądania.

 1. O rozstrzygnięciu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania Kupujący zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail.

 2. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

 1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo

 2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

VI b. Rękojmia

 1. W przypadku zaistnienia wad towaru Kupujący będący Przedsiębiorcą może skorzystać z uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego - Przedsiębiorcy, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Kupującego - Przedsiębiorcę przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru.

 3. Kupujący - Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar.

 4. O rozstrzygnięciu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania Kupujący - Przedsiębiorca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail.

 5. W przypadku gdy składana przez Kupującego - Przedsiębiorcę reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Kupującego - Przedsiębiorcy, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt.

 6. W przypadku gdy Sprzedawca nie dokona niezwłocznej wymiany towaru na wolny od wad lub niezwłocznie nie usunie wady, Kupujący - Przedsiębiorca ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

 7. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.

VI c. Konsumenci

 1. W razie braku zgodności towaru z umową Kupującemu będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia określone w Rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Towar uważa się za niezgodny z umową jeżeli nie spełnia on warunków, o których mowa w art. 43b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 8. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

 9. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 5 powyżej,

 2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 7-9 powyżej,

 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,

 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w niniejszym rozdziale,

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta Sprzedawca dokona obniżenia ceny w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 2. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta Sprzedawca zwróci Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z niniejszego rozdziału.

VII. DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Produkty, dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego.

 2. Produkty o których mowa w pkt 1 dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska.

 3. Czas wysyłki produktów, o których mowa w pkt 1 jest uzależniony od wybranego sposobu płatności i wynosi od 1 do 3 dni roboczych liczonych od:

 1. w przypadku płatności określonej w rozdziale V pkt 1 ppkt 1) i 2) - od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego,

 2. w przypadku płatności w rozdziale V pkt 1 ppkt 3) – od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 1. Do czasu, o którym mowa w pkt 3 należy doliczyć czas na dostawę przesyłki przez kuriera – od 1 do 2 dni roboczych. W przypadku, gdyby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, był dłuższy, Kupujący zostanie o tym poinformowany przed przyjęciem Zamówienia do realizacji, o którym mowa w rozdziale IV b pkt 5. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego dłuższego terminu dostawy nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży, a złożona przez Kupującego oferta przestaje go wiązać.

 2. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Kupujący sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Kupujący w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do objęcia niektórych produktów darmową dostawą. W przypadku, gdy Kupujący złoży Zamówienie jednocześnie na dwa lub więcej produktów, przy czym tylko jeden z nich będzie objęty promocją darmowej dostawy, Kupujący będzie obowiązany do pokrycia kosztów dostawy produktu nieobjętego promocją.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi, który zawarł Umowę, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6.

 2. W celu odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest do złożenia Sprzedającemu oświadczenia w tym przedmiocie, w terminie 21 dni od dnia odbioru produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Natomiast w przypadku Umowy, która:

 1. obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od odbioru ostatniego produktu, partii lub części,

 2. polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony - od odbioru pierwszego z produktów.

 1. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 2 wystarczy wysłanie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy listem poleconym lub przesłać podpisane oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: sklep@leinos.pl. W przypadku przesłania odstąpienia drogą elektroniczną, Konsument niezwłocznie otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 1, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach Konsumenta.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do zawarcia i wykonania umowy należy podać: imię, nazwisko/nazwę firmy, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również numer NIP.

 2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest:

 1. Tomasz Szczepański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ambiente s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański, ul. Ratowicka 6, 55-220 Miłoszyce, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 7532017364 oraz numer statystyczny REGON: 532227789, telefon 608031784, email: sklep@leinos.pl;

 2. Ewa Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ambiente s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański, ul. Ratowicka 6, 55-220 Miłoszyce, której nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 8821763051 oraz numer statystyczny REGON: 532384477, telefon 662268427, email: sklep@leinos.pl;

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą AMBIENTE S.C. EWA SZCZEPAŃSKA, TOMASZ SZCZEPAŃSKI, ul. Ratowicka 6, 55-220 Miłoszyce której nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 7532440401 oraz numer statystyczny REGON: 364471921, którzy prowadząc działalność gospodarczą dokonują w ramach Sklepu sprzedaży produktów.

 1. dane osobowe będą przetwarzane:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody wyrażonej na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne - w celu marketingu bezpośredniego oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - w celu przesyłanie informacji handlowej,

 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu zawarcia i wykonania umowy,

 3. na podstawie art. 6 lit. c RODO tj. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,

 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni tj. w celu marketingu produktów i usług własnych;

 1. odbiorcami danych osobowych będą: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, podmioty realizujące dostawy zamówionych towarów;

 2. dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz okres, przez który Administrator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej;

 3. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podanie danych jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 4. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 5. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 6. podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia i realizacji umowy,

 7. podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;

 8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.

 1. Przetwarzanie zbieranych danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

X. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że Sklep wykorzystuje pliki cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. analityczno-statystycznych (analiza zachowań Użytkowników na stronie sklepu internetowego), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Kupujących;

 3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

 4. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

XI. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTEPU PRZEZ COOKIES.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.

 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumentów.

 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 4. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.

 5. Kupujący, będący konsumentem, ma możliwość zainicjowania polubownego rozwiązania sporu ze Sprzedającym drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL. Sprzedawca oświadcza, że nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 01.04.2023 r.

Zał. nr 1

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży:

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

Dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail kontaktowy)

Sprzedający:
Ambiente s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański
ul. Ratowicka 6
55-220 Miłoszyce

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


Numer zamówienia/faktury
, z dnia: ………………………………………………………...........

Nazwy produktów:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Zwrot należności powinien nastąpić:
(prosimy zaznaczyć właściwy sposób)

 • automatycznie – na konto, z którego wpłynęła płatność

 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………… ………………………………………………..
Data Czytelny podpis Kupującego